Internet Archive BookReader

Brahma Sutra Bhashya by Adi Shankaracharya [Sanskrit].pdf